FORLÆNGE SYGEDAGPENGE

Sygedagpengene kan forlænges udover revurderingstidspunktet, når én eller flere af betingelserne, som er skitseret i skemaet, er opfyldt. 

PARAGRAF BETINGELSER FORLÆNGELSE
§ 27.1.1 Når kommunen anser det for overvejende sandsynligt, at en revalidering (herunder virksomhedspraktik) kan føre til, at du bliver beskæftiget på det almindelige arbejdsmarked. Dine sygedagpenge kan forlænges frem til den egentlige revalidering.
§ 27.1.2 Når det er nødvendigt,at du kommer i virksomhedspraktik eller der sker andre afklarende foranstaltninger for at bestemme din arbejdsevne. Afklaringen skal inden for 69 uger.

Dine sygedagpenge kan forlænges i op til 69 uger.

§ 27.1.3

Når du er under eller venter på lægebehandling, som efter en lægelig vurdering skønnes at kunne genskabe din arbejdsdygtighed.

Dine sygedagpenge kan forlænges i op til 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
§ 27.1.4 Når kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dine sygedagpenge kan forlænges frem til det tidspunkt hvor du overgår til ressourceforløb med ressourceforløbsydelse, til fleksjob/ledighedsydelse eller til en førtidspension.
§ 27.1.5 Når en læge vurderer, at du har en livstruende, alvorlig sygdom. Dine sygedagpenge forlænges tidsubegrænset, men der vil være en opfølgning.
§ 27.1.6 Når der er tale om en arbejdsskade, og Arbejdsskadestyrelsen endnu ikke har truffet afgørelse om tab af erhvervsevne. Dine sygedagpenge kan forlænges frem til afgørelse om tab af erhvervsevne.
§ 27.1.7 Når kommunen har modtaget en klar anmodning fra dig om alene at tage stilling til førtidspension, jf. pensionslovens §17, stk. 2. Dine sygedagpenge kan forlænges frem til afgørelse om førtidspension.