BEREGNING OG STOP AF UDBETALING

HVORDAN BEREGNES SYGEDAGPENGENE

Fuldtidsansat

Når du ikke længere får løn under din sygdom, får du udbetalt sygedagpengene selv. Har du været ansat på fuld tid, vil du få den maksimale sats for sygedagpenge. Se satsen på dsa.dk. Får du arbejdsløshedsdagpenge fra DSA, når du bliver syg, vil du få det samme i sygedagpenge, som du får i arbejdsløshedsdagpenge.

Deltidsansat

Hvis du har været ansat på deltid, men ikke længere modtager løn under sygdom, skal du have det samme i sygedagpenge, som du ville få i arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var syg.

Delvis sygemelding

Er du delvist sygemeldt bliver sygedagpengene (dagpengerefusionen til arbejdsgiver) beregnet ud fra det antal timer, du er syg – ganget med sygedagpengenes maksimale beløb pr. time. I særlige tilfælde beregnes sygedagpengene som ved fuldt fravær.

Det sker, bl.a. hvis du:

  • Bliver ledig på grund af, at du er delvis uarbejdsdygtig og samtidig har ret til sygedagpenge, men ikke til løn.
  • Modtager arbejdsløshedsdagpenge og får ret til sygedagpenge fordi, at du er delvis uarbejdsdygtig.

NÅR SYGEDAGPENGENE STOPPER

Som udgangspunkt kan du få udbetalt sygedagpenge, så længe du ikke kan arbejde på grund af din sygdom. En betingelse er dog, at der er udsigt til, at du vender tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår. 

Stationær tilstand

Hvis kommunen vurderer, at din tilstand er stationær, og du ikke er berettiget til hverken revalidering, fleksjob eller førtidspension, så stopper sygedagpengene. Før ophør af sygedagpenge skal kommunen konkret vurdere din arbejdsevne.

Revurderingstidspunktet

Sygedagpengene stopper senest, når der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i mere end 22 uger (inden for de 9 forudgående måneder). Dette kaldes revurderingstidspunktet. Inden den indtræder, skal kommunen have foretaget en revurdering af din situation. 

Er du i arbejde, tælles de 22 uger efter de første 30 sygedage (kalenderdage) - også selvom du får løn, mens du er syg. Er du ledig, når du bliver syg, tæller de 22 uger fra første sygedag.