Sygedagpenge

Der gælder særlige regler, hvis du skal have sygedagpenge eller er i arbejde og modtager løn under din sygdom.

Sygedagpenge

For at få ret til sygedagpenge skal du som hovedregel bo i og være skattepligtig i Danmark. Derudover skal du være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du kan enten være helt uarbejdsdygtig eller delvist uarbejdsdygtig. Der skal samtidig være udsigt til, at du kan blive rask og genoptage arbejdet. 

Du skal endvidere enten:

  • have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var syg,
  • være i beskæftigelse og have været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Og i mindst fem af disse måneder have været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned,
  • have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned eller
  • være elev i lønnet praktik eller ansat i ­fleksjob.

Du kan også orientere dig om muligheder og regler i vores Guide til syge.

Hvordan beregnes sygedagpenge?

Ledig
Får du dagpenge fra DSA, når du bliver syg, vil du få det samme i sygedagpenge, som du får i dagpenge.

Fuldtidsansat
Hvis du ikke længere får løn under din sygdom, får du udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Har du været ansat på fuld tid, vil du få den maksimale sats for sygedagpenge. Se satsen på dsa.dk. 

Deltidsansat
Hvis du har været ansat på deltid, men ikke længere modtager løn under sygdom, skal du have det samme i sygedagpenge, som du ville få i dagpenge, hvis du ikke var syg.

Delvis sygemelding
Er du delvist sygemeldt bliver sygedagpengene (dagpengerefusionen til arbejdsgiver) beregnet ud fra det antal timer, du er syg – ganget med sygedagpengenes maksimale beløb pr. time. I særlige tilfælde beregnes sygedagpengene som ved fuldt fravær. Det sker bl.a., hvis du:

  • er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og du bliver ledig, men ikke har ret til løn.  
  • modtager arbejdsløshedsdagpenge og får ret til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed. 

Sygedagpenge som timelønnet

Når man arbejder som timelønnet vikar, har man ikke ret til løn under sygdom. Du kan have ret til sygedagpenge fra kommunen, men det kræver, at du opfylder følgende betingelser.

Betingelser for at få sygedagpenge
Når du er ansat som timelønnet vikar, skal du ved sygdommens indtræden være i aktuel beskæftigelse hos en arbejdsgiver. Betingelserne for at du kan betragtes som ansat på det tidspunkt, hvor du er blevet syg er:

  • At du enten skal være på arbejde den dag, hvor du bliver syg, eller have været på arbejde dagen før du blev syg og skulle have været på arbejde igen den dag, hvor du sygemelder dig.
  • Du skal også have haft arbejde i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for din første sygedag, og i mindst 5 af disse måneder skal du have været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Dit medlemskab hos os kan også give dig ret til sygedagpenge
Hvis du ikke opfylder ovenstående betingelser, kan dit medlemskab hos os give dig sygedagpenge, forudsat du har optjent retten til dagpenge, er meldt ledig på Jobnet og er aktivt arbejdssøgende.

Mulighed for sygedagpenge på dage uden arbejde 
Du kan muligvis have ret til sygedagpenge, hvis du er syg på dage, hvor du ikke har arbejde. Det forudsætter, at du er tilmeldt Jobnet som ”jobsøgende uden ydelse”. Som ”jobsøgende uden ydelser” modtager du ikke supplerende dagpenge. Du skal registre tjek af jobforslag mindst hver 7. dag på jobnet. Men du skal ikke registre jobsøgning i jobloggen.

Er du tilmeldt Jobnet som jobsøgende uden ydelser, vil du kunne betragtes som sygemeldt ledig, hvis du bliver syg på en dag, hvor du ikke har arbejde. Tilmeldingen på Jobnet som ”jobsøgende uden ydelser” skal vise, at du - hvis du ikke var syg – ville stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er dog ikke alle kommuner, der mener, at det er tilstrækkeligt, at man er tilmeldt Jobnet som jobsøgende uden ydelse. De mener, at der også skal være søgt om - og udbetalt supplerende dagpenge for at kunne få sygedagpenge.

Vi anbefaler derfor, at du som timelønnet kontakter sygedagpengeafdelingen i din kommune for at få vejledning om, hvorledes du sikrer dig sygedagpenge, hvis du bliver syg som timelønnet vikar

Forbehold for ovenstående vejledning
Det er vanskeligt at give dig præcis vejledning på dette område. I vores vejledning her tager vi derfor afsæt i gældende lovgivning, aktuel praksis fra Ankestyrelsens afgørelser, og vi tager forbehold for, der er en del råderum for tolkning. 

Arbejdsgiverbetalt løn under sygdom

Er du i arbejde, har du som hovedregel ret til løn under sygdom. Er du sygemeldt i mere end 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden), kan din arbejdsgiver få refunderet den andel af din løn, der svarer til sygedagpengene fra din kommune (sygedagpengerefusion).

Har du brug for vejledning om dine rettigheder om fx løn under sygdom, arbejdsfastholdelse eller opsigelse, skal du kontakte din faglige organisation. DSAs socialfaglige konsulenter vejleder om sociallovgivningens muligheder om arbejdsfastholdelse. 

Hvis du er syg, når din ansættelse ophører

Er du sygemeldt, når din ansættelse ophører, skal du have sygedagpenge fra din kommune. Du skal henvende dig til kommunen, når din opsigelsesperiode er slut.


Til top