Sygedagpenge

Der gælder særlige regler, hvis du skal have sygedagpenge eller er i arbejde og modtager løn under din sygdom.

Sygedagpenge

For at få ret til sygedagpenge skal du som hovedregel bo i og være skattepligtig i Danmark. Derudover skal du være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du kan enten være helt uarbejdsdygtig eller delvist uarbejdsdygtig. Der skal samtidig være udsigt til, at du kan blive rask og genoptage arbejdet. 

Du skal endvidere enten:

  • have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var syg,
  • være i beskæftigelse og have været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Og i mindst fem af disse måneder have været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned,
  • have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned eller
  • være elev i lønnet praktik eller ansat i ­fleksjob.

Du kan også orientere dig om muligheder og regler i vores Guide til syge.

Hvordan beregnes sygedagpenge?

Ledig
Får du dagpenge fra DSA, når du bliver syg, vil du få det samme i sygedagpenge, som du får i dagpenge.

Fuldtidsansat
Hvis du ikke længere får løn under din sygdom, får du udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Har du været ansat på fuld tid, vil du få den maksimale sats for sygedagpenge. Se satsen på dsa.dk. 

Deltidsansat
Hvis du har været ansat på deltid, men ikke længere modtager løn under sygdom, skal du have det samme i sygedagpenge, som du ville få i dagpenge, hvis du ikke var syg.

Delvis sygemelding
Er du delvist sygemeldt bliver sygedagpengene (dagpengerefusionen til arbejdsgiver) beregnet ud fra det antal timer, du er syg – ganget med sygedagpengenes maksimale beløb pr. time. I særlige tilfælde beregnes sygedagpengene som ved fuldt fravær. Det sker bl.a., hvis du:

  • er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og du bliver ledig, men ikke har ret til løn.  
  • modtager arbejdsløshedsdagpenge og får ret til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed. 

Sygedagpenge som timelønnet

Når man arbejder i kortvarige arbejdsforhold, hvor ansættelsens ophør som regel er aftalt på forhånd (ansat i vikarbureau som timelønnede/løsarbejder i sygedagpengelovens forstand) har man oftest ikke ret til løn under sygdom, og det kan være svært at opfylde betingelserne for at få sygedagpenge fra kommunen. Dette skyldes, at retten til sygedagpenge forudsætter, at du har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Som løsarbejder er din tilknytning til arbejdsmarkedet afbrudt i de perioder, hvor du ikke er i ansættelse (har vagter) eller står til rådighed for arbejdsmarkedet i din a-kasse. Med andre ord betragtes du kun som ansat i de perioder, hvor du faktisk er i beskæftigelse hos arbejdsgiveren.   

I det følgende redegøres der for, hvordan du sikrer dig sygedagpenge som timelønnet. DSAs vejledning tager afsæt i Ankestyrelsens praksis på området. Du kan følge dette link til Ankestyrelsen, hvis du vil læse mere.

Betingelser for at få sygedagpenge
Når du er ansat som løsarbejder, skal du ved sygdommens indtræden være i aktuel beskæftigelse hos en arbejdsgiver. Du er i aktuel beskæftigelse, hvis du har arbejdet sidste arbejdsdag før første fraværsdag og skulle have været på arbejde på den første fraværsdag. Du skal også opfylde et timekrav på mindst 240 arbejdstimer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for din første sygedag, og i mindst 5 af disse måneder skal du have været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Dit medlemskab hos DSA kan også give dig ret til sygedagpenge
Du kan sikre dig ret til sygedagpenge, hvis du bliver syg på dage, hvor du ikke har arbejde. Det forudsætter, at du er tilmeldt Jobnet som jobsøgende og har søgt om supplerende dagpenge fra DSA.  Du kan læse mere om supplerende dagpenge her.

Selvom du ikke er ledigmeldt og dermed heller ikke har søgt om supplerende dagpenge, kan du dog alligevel have ret til sygedagpenge fra kommunen. Det gælder i den situation, hvor du opfylder tilknytningen til arbejdsmarkedet og har så mange løntimer forinden din sygemelding, at du ikke ville have ret til supplerende dagpenge. 

I denne situation har du ikke frasagt dig retten til supplerende dagpenge, og i disse sager skal kommunen undersøge om beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven er opfyldt.

Arbejdsgiverbetalt løn under sygdom

Er du i arbejde, har du som hovedregel ret til løn under sygdom. Er du sygemeldt i mere end 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden), kan din arbejdsgiver få refunderet den andel af din løn, der svarer til sygedagpengene fra din kommune (sygedagpengerefusion).

Har du brug for vejledning om dine rettigheder om fx løn under sygdom, arbejdsfastholdelse eller opsigelse, skal du kontakte din faglige organisation. DSAs socialfaglige konsulenter vejleder om sociallovgivningens muligheder om arbejdsfastholdelse. 

Hvis du er syg, når din ansættelse ophører

Er du sygemeldt, når din ansættelse ophører, skal du have sygedagpenge fra din kommune. Du skal henvende dig til kommunen, når din opsigelsesperiode er slut.


Til top