Hovedbeskæftigelse

Ret til dagpenge

Driver du din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge, når du er ophørt i virksomheden. Ophørt vil sige, at du har lukket, solgt, bortforpagtet eller udlejet virksomheden. Du skal indsende dokumentation for lukningen i form af en salgskontrakt, bortforpagtningskontrakt eller andet. For at din virksomhed er ophørt, skal dit ydernummer, momsnummer eller CVR-nummer også være lukket.

Når virksomheden er ophørt, kan du få dagpenge efter en tre ugers karensperiode, hvis du opfylder de øvrige betingelser for dagpenge. Det vil bl.a. sige, at du skal stå til rådighed for almindeligt lønarbejde og skal opfylde et beskæftigelseskrav.

Beskæftigelseskravet

Er du fuldtidsforsikret, er beskæftigelseskravet 1.924 timers lønarbejde inden for tre år, og som selvstændig opfyldes beskæftigelseskravet ved, at du driver din virksomhed i væsentligt omfang i sammenlagt mindst 52 uger inden for de seneste tre år.

Væsentligt omfang
Væsentligt omfang vil sige, at dit eget arbejde i virksomheden kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge. Det er din a-kasse, der vurderer, om du har drevet sin virksomhed i væsentligt omfang. Ud fra dine oplysninger om dine arbejdstider samt omsætning i virksomheden.

Beregning af dagpenge

Dine dagpenge bliver beregnet på baggrund af virksomhedens overskud, hvis virksomheden har været drevet mere end tre hele regnskabsår. Vi beregner ud fra de to bedste ud af de sidste fem regnskabsår.

Har du ikke har haft overskud i virksomheden, kan du søge mindstesatsen. Den beregnes på baggrund af virksomhedens omsætning.

Har du været ansat hos din ægtefælle, tager beregningen udgangspunkt i, at ægtefæller er lige gode om indtjeningen og derfor skal dele den. Det gælder uanset, om der er indgået lønaftaler mellem dig og din ægtefælle.

Mindstesatsen

Selvom du har arbejdet hårdt, er det ikke sikkert, at du har haft overskud i virksomheden. Står du i den situation, kan du søge om mindstesatsen. Se aktuelle satser her, 

Betingelserne for at få mindstesatsen er, at
• virksomheden har været drevet i tre hele regnskabsår
• du har været medlem af a-kassen i hele perioden
• du har drevet virksomheden i væsentligt omfang 
• du ikke har mere end 26 ugers tilladt fravær – fx børnepasningsorlov – fra virksomheden i tre års perioden

Optjening af skattefri præmie

Timer fra din selvstændige hovedbeskæftigelse tæller med til opgørelse af timer til skattefri præmie.

Hvis du opfylder væsentlighedskravet, og der er dokumentation på, at du har drevet din virksomhed mere end væsentligt, altså mere end 30 timer om ugen, så vil vi anse dig for at have arbejdet fuldtid. Du vil i den forbindelse få opgjort dine timer med 37 timer om ugen i hele den periode, hvor du har drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Ophør af virksomhed

Skal du have dagpenge, er det en betingelse, at din virksomhed er ophørt. Det vil sige, at den lukker, sælges, bortforpagtes eller udlejes.

Har du lukket virksomheden, skal du indsende dokumentation til DSA. Det kan være en kopi af afmeldelse hos offentlige registre og dokumentation for afvikling af lokaler, driftsmidler, varelagre og inventar.

Har du bortforpagtet eller udlejet virksomheden, skal det dokumenteres med en skriftlig forpagtnings- eller udlejningsaftale, der er gensidigt uopsigelig i fem år. Bortforpagtning eller udlejning må ikke ske til din ægtefælle, samlever eller umyndige børn.

Driver du virksomheden sammen med din ægtefælle, som han eller hun fortsat ønsker at drive, bliver du kun betragtet som ophørt, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

  • Du og din ægtefælle underskriver en erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Ophøret træder først i kraft fra den dag, hvor DSA modtager erklæringen. Henvend dig derfor i god tid, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.
  • Hvis du dokumenterer, at samlivet med din ægtefælle er ophævet i forbindelse med separation eller skilsmisse
  • Driver du virksomheden sammen med medejere, som ønsker at fortsætte, så er du ophørt, hvis du stopper med at arbejde i virksomheden, fordi dine arbejdsopgaver er bortfaldet eller er blevet overtaget af anden arbejdskraft end din ægtefælle, din samlever eller umyndige børn 

Listen er ikke fuldstændig. I DSA kan du få en komplet liste over alle ophørsbetingelserne, ligesom du kan få personlig vejledning om, hvilke regler du skal opfylde for at blive betragtet som ophørt i virksomheden.


Til top