Studerende på sundhedsuddannelse

Jeg skal på efterløn

Efterlønsordningen giver dig mulighed for at trække dig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når din folkepensionsalder. Her giver vi dig et overblik over, hvilke regler du skal kende til, hvis du ønsker at gå på efterløn. 

Du finder mere information om selve efterlønsordningen her.


TILMELD DIG EFTERLØNSORDNINGEN
Nedenfor finder du bl.a. information om, hvordan du tilmelder dig efterlønsordningen, hvordan du opnår dit efterlønsbevis, hvordan du ansøger om at gå på efterløn og meget mere. 

Tilmelding til efterløn

Du kan tilmelde dig efterlønsordningen allerede fra den dag, du bliver medlem af en a-kasse, men sidste frist er den dag, du fylder 30 år. Du kan tilmelde dig, uanset om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

Du tilmelder dig på Mit DSA ved at udfylde blanketten ”AK02 - Tilmelding til efterlønsordning”.

Dit efterlønsbidrag bliver opkrævet sammen med dit kontingent til DSA. Læs mere om efterlønsbidraget.

Efterløn og/eller efterlønsbevis

På dagen hvor du når din efterlønsalder, kan du, hvis du opfylder betingelserne, enten gå direkte på efterløn eller få et efterlønsbevis.

Vi sender dig et orienteringsbrev vedrørende dette omkring to måneder før, du når din efterlønsalder. 

Betingelser:

  • Du har været uafbrudt medlem af en a-kasse og indbetalt efterlønsbidrag i 30 år. For dig, der er tilmeldt efterlønsordningen før reglen, om de 30 år trådte i kraft, vil de tidligere regler om fx at være medlem i 20 eller 25 år fortsat være gældende.
  • Du har som fuldtidsforsikret haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.876 kr. pr. måned (2020-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse.
  • Du skal være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet helt frem til din efterlønsalder.

Hvis du ikke opfylder betingelserne på datoen for din efterlønsalder, kan du først gå på efterløn eller få dit bevis, når disse er opfyldt. Du skal betale efterlønsbidrag helt frem til, du opfylder kravene.

Har du arbejdet i udlandet inden for de seneste tre år, gælder der andre regler. Se afsnittet om Arbejde i udlandet før overgang til efterløn.

Efterlønsbevis
Hvis du ikke ønsker at gå på efterløn på dagen for din efterlønsalder, vil du få udstedt et efterlønsbevis. Du skal ikke selv foretage dig noget, da beviset bliver sendt automatisk til din indbakke på Mit DSA. Efterlønsbeviset giver dig ret til at gå på efterløn, når du ønsker det, også selvom du senere skulle blive syg.

Efterløn 
Du kan gå på efterløn som ledig, lønmodtager eller som selvstændig. Før du kan gå på efterløn skal du sende en ansøgning. Se Ansøgning om efterløn nedenfor.

Fuldtidsforsikring
For at få ret til efterløn på fuldtidssatsen, skal du have været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i 10 år indenfor de seneste 15 år. Heraf skal du have været fuldtidsforsikret i de sidste 52 uger forud for overgang til efterløn. Det er dog ikke et krav, at du arbejder på fuld tid, selvom du er fuldtidsforsikret.

Opfylder du ikke betingelserne for at få ret til efterløn som fuldtidsforsikret, vil du få efterløn som deltidsforsikret, selvom du på overgangstidspunktet er fuldtidsforsikret. I det tilfælde vil du blive overflyttet til deltidsforsikring, mens du er på efterløn.

Efterløn som selvstændig 

Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er det en betingelse, at virksomheden er endelig ophørt, før du kan komme på efterløn. Du har dog mulighed for at fortsætte med en selvstændig bibeskæftigelse. Se reglerne for efterløn og selvstændig

Ansøgning om efterløn

Når du ønsker at gå på efterløn, skal du, uanset om du vil fortsætte med at arbejde eller ikke, indsende en skriftlig ansøgning til DSA (Ansøgning om efterløn). Der er kun èn efterlønsordning – fleksibel efterløn – og således kun en ansøgningsblanket.

Ansøgningen finder du under ”alle blanketter” på Mit DSA

Det en god ide at sende ansøgningen allerede en måned i forvejen, da der er noget sagsbehandlingstid. Du kan senest sende din ansøgning dagen før, du ønsker at gå på efterløn. Du får tilsendt et kvitteringsbrev i din indbakke på Mit DSA, når ansøgningen er modtaget.

Når vi har behandlet din ansøgning, får du et brev i din indbakke på Mit DSA. Brevet beskriver, hvordan du skal forholde dig for at få din efterløn udbetalt.

Satser på efterløn

Hvilket beløb du vil få på efterløn afhænger dels af, hvornår du går på efterløn (se tidspunkt nedenfor). Dels af hvor meget du har tjent, før du går på efterløn (se beregning nedenfor).

Tidspunkt
Født 01.01.1954 – 31.12.1955: Hvis du går på efterløn, på datoen for din efterlønsalder, kan du som udgangspunkt få op til 91 pct. af den maksimale sats. Venter du minimum 2 år og arbejder mindst 3.120 timer efter din efterlønsalder, kan du få op til den maksimale sats. Dette gælder uanset, om du skal have efterløn som fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. 

Født efter 01.01.1956: Der gælder andre regler for dig. Se reglerne her.

Beregning
Din efterlønssats bliver beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har haft den bedste indtægt inden for de seneste 24 måneder. Har du ikke haft en tilstrækkelig indtægt, kan vi beregne på baggrund af de 12 måneder med den bedste indtægt inden for de seneste 36 måneder.

Derudover er der mulighed for at forlænge beregningsperioden, hvis du har haft perioder med sygedagpenge, barselsdagpenge eller støtte til pasning af alvorligt syge eller handicappede børn – eller pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Se de aktuelle satser.

Modregning i efterløn

Pensioner
Hvis du er født mellem 01.01.1954 - 31.12.1955, bliver alle dine pensioner modregnet, hvis du går på efterløn, før 2 år efter din efterlønsalder. Venter du minimum 2 år og arbejder mindst 3.120 timer efter din efterlønsalder, så vil der kun være modregning for løbende udbetalte pensioner. 

Hvis du er født efter 1. januar 1956 gælder der andre regler dig. 

Feriepenge 
Du bliver modregnet i din efterløn for det antal dage, du får feriepenge for. Modregningen sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Det er vigtigt, at du kontakter DSA og gør os opmærksomme på, at du får udbetalt feriepenge.

Får du feriegodtgørelse udbetalt som et engangsbeløb, også uden at du afholder ferien, vil disse dage blive modregnet fra første dag, du er på efterløn. I det tilfælde er det vigtigt, at du meddeler dette til DSA.

Lønarbejde
Du behøver ikke helt at forlade arbejdsmarkedet, fordi du går på efterløn. Du kan arbejde, alt det du vil, mens du er på efterløn, men dine arbejdstimer bliver modregnet. Der er regler for, hvordan dit arbejde eller indtægt fra arbejde bliver modregnet. Læs mere om efterløn og arbejde.

I visse tilfælde kan frivilligt, ulønnet arbejde også medføre fradrag i din efterløn. Se Frivilligt, ulønnet arbejde.

Framelding af efterløn

Du kan til enhver tid framelde dig efterlønsordningen. I det tilfælde vil du efter givne regler enten få dit efterlønsbidrag tilbagebetalt mod en afgift til staten, eller du kan få det samlede bidrag overført til en pensionsopsparing. Du framelder dig ved at udfylde blanketten ”AR 252 - Ændring af efterlønsordning og tilbagebetaling af bidrag” på Mit DSA

​Fravælge efterløn - fortrydelsesordning

Fortrydelsesordningen giver dig, der er født efter d. 30. juni 1960, og som opfylder en række betingelser, mulighed for at få ret til efterløn med reduceret sats, selvom du tidligere har fravalgt ordningen. 

Reduceret efterlønssats
Din efterlønssats bliver reduceret med 2 pct. og din skattefri præmie med 4 pct. for hvert år, du mangler at betale efterlønsbidrag, set i forhold til den normale bidragsperiode, der gælder for din aldersgruppe. Dvs. jo før du starter indbetalingen, desto mindre bliver reduktionen i efterlønnen. Tidligere indbetalt efterlønsbidrag, der ikke er tilbagebetalt, tæller med. 

Betingelser
Du kan senest tilmelde dig fortrydelsesordningen 15 år, før du når din efterlønsalder. Derudover skal du have været uafbrudt medlem af en a-kasse fra den dag, du er fyldt 24 år. Er du født i 1972 eller tidligere, er det tilstrækkeligt, at dit medlemskab har varet siden 1. januar 1997. Medlemskab af enhver dansk a-kasse tæller med. Er du i tvivl om, hvor lang tid du har været medlem, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du er født i perioden 1. juli 1963 til og med 1970 og har betalt efterlønsbidrag før, skal der være gået en periode, fra du har fravalgt ordningen, til du igen kan tilmelde dig.

Tilmelding
Du tilmelder dig fortrydelsesordningen ved at udfylde blanketten ”AK02 - Tilmelding til efterlønsordning” på mitDSA.

 

Til top